Χωροθέτηση Καταδυτικών Πάρκων

Το NGUE Diving Group αναλαμβάνει τη Χωροθέτηση Καταδυτικών Πάρκων.

Ως καταδυτικό πάρκο νοείται  αυτό που προβλέπεται στο Ν. 4296/2014 (ΦΕΚ 214/2-10-2014) «Καταδυτικά Πάρκα − Οργανωμένες Καταδύσεις» και τον Ν.3409/2005 (ΦΕΚ 273/τ. Α’/04-11-2005) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

Το NGUE Diving Group σε συνεργασία με καταξιωμένους και έμπειρους μελετητές, αναλαμβάνει τη σύνταξη των ακόλουθων μελετών και παραδοτέων:

  • Μελέτη σκοπιμότητας
  • Οικονομοτεχνική μελέτη και business plan
  • Μελέτη έργων πόντισης και πρόγνωση κυματικού μοντέλου
  • Γεωτεχνική μελέτη για την πόντιση και την έδραση αντικειμένων στη θάλασσα
  • Τεχνική έκθεση πολεοδόμησης έργου
  • Τοπογραφική μελέτη (βυθομετρήσεις)
  • Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων
  • Τεχνική έκθεση καταγραφής της θαλάσσιας βιοποικιλότητας
  • Σχέδιο κανονισμού λειτουργίας

Στο σύνολο των περιπτώσεων χωροθέτησης καταδυτικών πάρκων,  το NGUE Diving Group συνεργάζεται με την εταιρεία UFR TEAM, η οποία διαθέτει αποδεδειγμένα πολύ μεγάλη εμπειρία στις υπηρεσίες έρευνας και αποτύπωσης πεδίου

Σε κάθε περίπτωση, οι υπηρεσίες για τη Χωροθέτηση Καταδυτικών Πάρκων έχουν ως τελικό παραδοτέο την άδεια λειτουργίας του καταδυτικού πάρκου. 

Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.